Events

17 January

DILLUNS DE CIENCIA

Wednesday 17 January 2018, 06:30pm - 12 March 2018

Sala d'Actes Residència d'Investigadors CSIC

Per què cal investigar en ... Biomedicina

Cicle de Conferències, 17 de gener al 12 de març de 2018

Participació ICN2: Prof Laura M. Lechuga, Nanobiosensors and Bioanalitycal Applications Group Leader at ICN2,"Nanomedicina: cap al diagnòstic precoç, el tractament personalitzat i la medicina de precisió"17/1/18

 

Short Abstract: La detecció precoç de malalties de manera mínimament invasiva, el seu immediat tractament a nivell personalitzat i el posterior seguiment de la seva evolució són els principals desafiaments a què ens enfrontem en la medicina del segle xxi. El diagnòstic actual necessita noves eines que puguin proporcionar un resultat gairebé instantani de forma precisa, amb una mínima incomoditat per al pacient. Una identificació primerenca permetria una ràpida capacitat de resposta i la immediata aplicació del tractament específic i, per tant, oferiria més possibilitats de recuperació al malalt. 

Els importants avenços en el camp de la nanomedicina estan propiciant que aquesta necessitat es converteixi en una realitat gràcies als desenvolupaments en nanodispositius biosensors i “point-of-care” i la seva confluència amb els mòbils inteŀligents d’última generació i als sistemes nanoterapèutics. Ja s’han desenvolupat nanopartícules que poden reconèixer, detectar i destruir selectivament cèŀlules canceroses com també nanosensors que permeten detectar en gotes de fluids biològics quantitats extremament baixes de molècules que revelen el començament d’un càncer o altres malalties. Els dispositius “point-of-care” podran mesurar l’estat de salut del pacient i transmetre aquesta informació directament al personal mèdic, sense alterar la seva vida normal. Sens dubte que la nanomedicina seguirà sorprenent-nos amb avenços que redundaran en una millora de la qualitat de vida de la nostra envellida societat i que ajudarà a resoldre els problemes provocats per les principals malalties com el càncer, els desordres neurodegeneratius i les malalties cardiovasculars.